Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Cursussen en Trainingen Verkeersschool Bremmer BV

Deze algemene voorwaarden moeten altijd worden uitgereikt of bekend worden gemaakt aan de aspirant cursist/deelnemer alvorens hij/zij een cursusovereenkomst ondertekent.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Verkeersschool Bremmer B.V.: instituut gevestigd te Hazerswoude, ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 28028305.
 2. cursist: iedere persoon die een cursus of opleiding volgt of zich daarvoor heeft aangemeld.
 3. cursus: aantal lessen over een bepaald onderwerp die onder de naam Verkeersschool Bremmer B.V. wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.
 4. kosten: de vergoeding die c.q. het lesgeld dat de cursist aan Verkeersschool Bremmer B.V. verschuldigd is voor het deelnemen aan de cursus/opleiding en/of het leveren van studiemateriaal.

 

Artikel 2:Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, en overeenkomsten betreffende de door cursist te volgen cursus(en)/opleiding(en) bij Verkeersschool Bremmer B.V.
 2. Door aanmelding voor een cursus en ondertekenen van de cursusovereenkomst, aanvaardt de cursist deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tot het volgen van een cursus tussen Verkeersschool Bremmer B.V. en de cursist komt uitsluitend tot stand door inzending van een ondertekende cursusovereenkomst per post, per fax of per e-mail/elektronische post door de cursist en een schriftelijke bevestiging van Verkeersschool Bremmer B.V. aan de cursist dat deze tot de cursus is toegelaten.
 2. Elke cursist ontvangt bij aanmelding een cursusovereenkomst met de Algemene Voorwaarden van Verkeersschool Bremmer B.V.
 3. Elke cursist ontvangt na inschrijving een kopie van de getekende cursusovereenkomst met de betalingstermijn.

 

Artikel 4: Annulering en wijziging van de cursus door Verkeersschool Bremmer B.V.

 1. De cursusovereenkomst is van kracht na ontvangst van de getekende cursuskomst door Verkeersschool Bremmer B.V.
 2. De cursist heeft hierna gedurende twee weken de tijd om de cursusovereenkomst eenzijdig op te zeggen, zonder dat hieraan kosten aan zijn verbonden.
 3. Indien voor een cursus onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Verkeersschool Bremmer B.V., is Verkeersschool Bremmer B.V. gerechtigd om van het geven van de betreffende cursus af te zien, dan wel deze te combineren met een andere cursus of een cursus in een andere plaats. Zij doet hiervan vooraf schriftelijk mededeling aan de cursist.
 4. In geval de cursus door onvoorziene omstandigheden niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven dagen voor de eerste (les)dag van de cursus plaats. Ziekte van een trainer/docent leidt niet tot uitval van lessen.
 5. Indien Verkeersschool Bremmer B.V. kenbaar maakt de cursus met een andere cursus te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de cursist het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van Verkeersschool Bremmer B.V. door middel van een aangetekend schrijven of email, de overeenkomst te ontbinden.
 6. Indien een cursus geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van Verkeersschool Bremmer B.V. als bedoeld in het derde lid van dit artikel, zonder dat op één der partijen nog enige verplichting rust.
 7. Bij annulering van de cursus door Verkeersschool Bremmer B.V. heeft de cursist recht op restitutie van de reeds door de cursist betaalde kosten. Annulering van de cursus of combinatie met een andere cursus of het geven van de cursus in een andere plaats, geeft de cursist nimmer recht op schadevergoeding. 
 8. Verkeersschool Bremmer B.V. verplicht zich, bij annulering, zoals hierboven beschreven, binnen vier weken tot terugbetaling over te gaan.
 9. Verkeersschool Bremmer behoudt zich het recht om een cursus te annuleren wegens zwaarwegende omstandigheden. Onder zwaarwegende omstandigheden vallen o.a. ernstige ziekte van instructeur of extreme weersomstandigheden (hevige sneeuwval, zeer zware wind, extreme hitte e.d. zulks ter beoordeling van Verkeersschool Bremmer.

 

Artikel 5: Annulering door de cursist

 1. Annulering van de aanmelding door de cursist is slechts mogelijk door middel van een emailbericht of een aangetekend schrijven aan Verkeersschool Bremmer B.V.
 2. Behoudens het gestelde in artikel 4, lid 2, is de cursist verplicht het volledige cursusgeld te betalen.

 

Artikel 6: Betaling

 1. De cursist is aan Verkeersschool Bremmer B.V. verschuldigd de kosten als genoemd in de cursusovereenkomst te voldoen op de wijze en de tijdstippen zoals die op de factuur is genoemd.
 2. De betaling moet, na ontvangst van de nota, binnen 30 werkdagen worden voldaan door overschrijving op rekeningnummer NL12 RABO 0160 1319 01 t.n.v. van Verkeersschool Bremmer B.V. te Hazerswoude.
 3. Gespreide betaling is alleen mogelijk op basis van individueel te maken afspraken die schriftelijk worden vastgelegd.
 4. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde kosten is de cursist €10,- per dag aan schadekosten verschuldigd vanaf de in de overeenkomstgenoemde tijdstippen.
 5. Indien Verkeersschool Bremmer B.V. genoodzaakt is over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen komen zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cursist. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het in te vorderen bedrag.
 6. Indien de cursist in gebreke is met tijdige betaling van de kosten, is Verkeersschool Bremmer B.V. gerechtigd de cursist de toegang tot de cursus en het gebouw te ontzeggen.

 

Artikel 7: Overige rechten en plichten van de cursist

 1. Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de cursist verplicht:
  1. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvraag van de lessen en andere activiteiten in het kader van de cursus;

  2. de voor de cursus benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door Verkeersschool Bremmer B.V. ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;

  3. zich gedurende de cursus correct te gedragen en de andere cursisten niet te hinderen;

  4. melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere cursisten;

  5. Heeft een cursist vragen van administratieve aard of met betrekking tot de cursus, dan draagt Verkeersschool Bremmer B.V. er zorg voor dat deze uiterlijk binnen drie werkdagen zijn beantwoord.
  6. Mocht een (schriftelijke) vraag meer tijd vergen dan die hierboven genoemde beantwoordingstijd, dan zal Verkeersschool Bremmer B.V. cursist hiervan schriftelijk op de hoogte stellen met daarin een indicatie van wanneer een antwoord kan worden verwacht.

   

  Artikel 8: Overige rechten en verplichtingen van Verkeersschool Bremmer B.V.

  1. Verkeersschool Bremmer B.V. bepaalt de plaats en tijd waarop de cursus wordt gegeven. Verkeersschool Bremmer B.V. is bevoegd de plaats, de tijd en het aantal cursisten te wijzigen. Verkeersschool Bremmer B.V. zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
  2. Verkeersschool Bremmer B.V. is bevoegd om een cursist (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de cursus te ontzeggen indien de cursist zich niet overeenkomst het bepaalde in artikel 7 gedraagt;

   

  Artikel 9: Aansprakelijkheid

  1. De aansprakelijkheid van Verkeersschool Bremmer B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is, per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen, beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het cursusbedrag.
  2. Verkeersschool Bremmer B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
  3. Indien de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook niet uitkeert en Verkeersschool Bremmer B.V. toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de cursist verschuldigde vergoeding voor de cursus.
  4. De aansprakelijkheid voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
  5. Behoudens opzet en grove schuld is Verkeersschool Bremmer B.V. niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de cursist.

   

  Artikel 10: Geschillen, klachten en toepasselijk recht bevoegde rechter

  1. Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Verkeersschool Bremmer B.V. en de cursist is Nederlands recht van toepassing.
  2. In de gevallen waarin de cursusovereenkomst of Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Verkeersschool Bremmer B.V. na overleg met de cursist.
  3. Geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst, kunnen worden voorgelegd aan de klachtencommissie van Verkeersschool Bremmer B.V. en de onafhankelijke Commissie van Beroep.
  4. Pas nadat de in het vorig lid genoemde commissies zich over een klacht hebben uitgesproken kan een rechter worden ingeschakeld.
  5. Heeft een cursist aan een cursus of nascholing een klacht, dan probeert hij/zij deze eerst met de docent/trainer/instructeur op te lossen. Lukt dit niet dan kan hij/zij een klacht indienen bij de klachtencommissie van Verkeersschool Bremmer B.V.
  6. De klacht omvat tenminste:
   • naam en adres van de indiener

   • datum van indiening

   • omschrijving van de klacht

   • de gronden van de klacht

  7. Verzending klachten
   De cursist stuurt zijn/haar klacht naar Verkeersschool Bremmer B.V., afdeling klachten, t.a.v.
   Arienne Bremmer-vd Hoeven, Italiëlaan 8c, 2391 PT Hazerswoude.

  8. Termijn voor indienen klachten
   De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt twee werkweken. Deze termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de klacht is ontstaan.

  9. De klachtencommissie voorziet de ontvangen klacht van een dagstempel en bevestigt de klager binnen tien dagen, schriftelijk, dat de klacht is ontvangen en in behandeling zal worden genomen. De klachtencommissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.

  10. De klachtencommissie geeft de cursist een indicatie van de te verwachten tijd die noodzakelijk is om de klacht in behandeling te nemen, inhoudelijk te behandelen en te beantwoorden.

  11. Vertrouwelijkheid klachten
   Verkeersschool Bremmer B.V. garandeert de cursist dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de cursist zal worden behandeld.

  12. Termijnen uitspraak klachten
   De klachtencommissie van Verkeersschool Bremmer B.V. beslist binnen vier werkweken na indiening van de klacht. De klachtencommissie zal de cursist uiterlijk vier weken na indienen van de klachten schriftelijk berichten en de uitspraak aan de cursist voorleggen.

  13. Mocht de klachtencommissie meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de cursist hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken. Tevens geeft de klachtencommissie aan binnen welke termijn de cursist een antwoord kan verwachten.

  14. Registratie van klachten
   Alle schriftelijke klachten, met hun wijze van afhandeling, zullen gedurende een periode van vijf jaar worden bewaard.

  15. Beroep
   Indien een cursist het niet eens is met de beslissing van de klachtencommissie kan hij/zij beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de Commissie van Beroep Klachten van Verkeersschool Bremmer B.V. Dit is een externe onafhankelijke commissie.
   Het schriftelijk in te dienen beroepschrift omvat tenminste:

   • naam en adres van de indiener

   • datum van indiening

   • omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend

   • de gronden van het beroep
    Het beroepsschrift wordt schriftelijk gericht aan: Commissie van Beroep klachten, t.a.v. de heer M.
    Klein, SRB Stichting Rijschool Belang, Heumenseweg 3, 6603 CW WIJCHEN.

  16. Termijn voor indienen beroepschrift
   De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de maatregel of beslissing van de klachtencommissie is bekend gemaakt.

  17. Termijnen uitspraak beroep
   De Commissie van Beroep Klachten beslist binnen vier werkweken na indiening van het beroep en bericht binnen vier weken de cursist. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.
   Mocht de Commissie van Beroep Klachten meer tijd nodig hebben om te beslissen dan zal zij de cursist hiervan op de hoogte stellen binnen de al vastgestelde termijn van vier werkweken. Tevens geeft de Commissie van Beroep aan binnen welke termijn de cursist een antwoord kan verwachten.

  18. Bindende uitspraak Commissie van Beroep Klachten
   Verkeersschool Bremmer B.V. accepteert de uitspraak van de onafhankelijke Commissie van Beroep Klachten. Eventuele consequenties zullen zo spoedig mogelijk, binnen twee weken, worden afgehandeld.

  19. Vertrouwelijkheid
   De Commissie van Beroep Klachten garandeert de cursist dat elk ingesteld beroep zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de cursist zal worden behandeld.

  20. Registratie van ingestelde beroepen
   Alle ingestelde beroepen zullen gedurende een periode van vijf jaar worden bewaard.

   

  Artikel 11: Geheimhouding

  1. Het is cursist, zonder expliciete toestemming van het Verkeersschool Bremmer B.V., niet toegestaan om het lesmateriaal te verveelvoudigen, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar maken in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur.
  2. Een ieder die vanuit Verkeersschool Bremmer B.V. betrokken is bij de uitvoering van een cursus of workshop en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden is verplicht tot geheimhouding daarvan.
  3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

   

  Artikel 12. Intellectuele eigendom

  1. Alle door Verkeersschool Bremmer B.V. verstrekte stukken, zoals readers, presentaties, rapporten, enz., worden na betaling van het cursusgeld eigendom van de cursist en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cursist en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Verkeersschool Bremmer B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
  2. Verkeersschool Bremmer B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  3. Op het zelf ontwikkelde cursusmateriaal rust copyright van Verkeersschool Bremmer B.V..
  4. Op de (eventueel) aan te schaffen boeken rust copyright zoals door de uitgeverij is vastgelegd.

  Vastgesteld op 1 september 2015

   

  Namen en adressen

  Verkeersschool Bremmer
  Italiëlaan 8c
  2391 PT  Hazerswoude Tel. 0172-232344/06-53968892


  info@bremmertransportcollege.nl
  www.bremmertransportcollege.nl
  www.verkeersschoolbremmer.nl 

   
  Klachtencommissie Verkeersschool Bremmer
  Voorzitter: Arienne Bremmer-v.d. Hoeven
  Italiëlaan 8c
  2391 PT  Hazerswoude
   
  Beroepscommissie Verkeersschool Bremmer
  SRB Stichting Rijschool Belang
  Heumenseweg 3
  6603 CW  WIJCHEN